Reviderades senast: 19 april 2021

Programmet Expedia Rewards (”Programmet”) är öppet för kunder på Expedia.se så länge som Expedia, Inc., HQ 333 108th Avenue NE, Bellevue, WA 98004, ("Expedia") finner det rimligt. Programmet är öppet för personer som är arton (18) år eller äldre, har en giltig e-postadress och har anmält sig till programmet (”medlem(mar)”). Genom att delta i programmet kan medlemmarna tjäna poäng med Expedia Rewards (”poäng i Expedia Rewards” eller bara ”poäng”) vid bokning och genomförande av resor som omfattas av Expedias program. Poängen kan sedan lösas in mot särskilda resebelöningar som omfattas av regler och villkor samt resors och belöningars tillgänglighet. Resorna måste genomföras för att du ska kunna tjäna poäng i Expedia Rewards. Detta innebär att du, Medlemmen, måste ha bott på hotellet, utnyttjat flyget i resplanen, använt hyrbilen som ingick i paketresan eller deltagit i det bokade och betalda eventet. Begreppen ”du”, ”ditt” och ”dina” kan i dessa Regler och villkor åsyfta alla medlemmar och kunder som kvalificerar sig för deltagande i programmet.

När du går med i Programmet förser du Expedia med personliga uppgifter som kan anses vara privat information enligt den svenska dataskyddslagen (1998:204). Expedia agerar som ansvarig part för din personliga data under denna akt och Expedia kommer att använda alla personlig information som samlas in från dig i samband med Programmet för att administrera Programmet i enlighet med Expedias Personuppgiftpolicy som finns tillgänglig på http://www.expedia.se/p/support/privacy. Du bekräftar att du har läst Personuppgiftpolicyn och att du accepterar villkoren i densamma.

Du kan inte bli medlem i Programmet om detta är förbjudet enligt lag i din delstat eller ditt land. Medlemskapet kan också komma att anpassas till gällande lagstiftning och myndighetsförordningar.

Expedia kan efter eget gottfinnande ändra Regler och villkor för detta program – inklusive, men inte begränsat till regler för intjäning och inlösen av poäng i Expedia Rewards, policy för poängens giltighet samt vilka produkter och tjänster som ska vara poänggrundande. Ändringarna kan göras när som helst utan föregående meddelande, även om sådana ändringar kan påverka dina möjligheter att använda redan intjänade poäng eller förmåner.

Expedia kommer att meddela Medlemmar via e-post om ändringar i Programmets Regler och villkor minst [två (2) veckor] innan ändringen träder i kraft. Den fortsatta användningen av Programmet efter en uppdatering kommer att uppfattas som Medlemmens samtycke till att knuten till, och Medlemmens enighet med, med Programmets nya Regler och villkor. Om en Medlem inte accepterar Programmets ändrade Regler och villkor, ska Medlemmen avregistrera sig från Programmet.

Expedia förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande stänga av Medlemmar som manipulerar programmet för egna syften eller som bryter mot dessa regler och villkor på ett bedrägligt eller vilseledande sätt. Medlemmar som försöker sabotera programmet kan göra sig skyldiga till brott. I sådana fall förbehåller sig Expedia rätten att söka rättslig påföljd eller driva skadeståndskrav mot sådana personer i den utsträckning lagstiftningen tillåter det. Expedias underlåtenhet att genomdriva någon av dessa regler och villkor ska inte ogiltigförklara villkoret. Expedia gör inga som helst garantiutfästelser rörande programmet. Du accepterar att hålla Expedia och dess partners skadeslösa när det gäller intjänande, inlösen och användande av poäng i Expedia Rewards. Detta gäller även för belöningar som efter utkvittering tappats, stulits eller förstörts. Expedias leverantörer kan inte påverka och ansvarar heller inte för administrationen av Programmet. Undantag och restriktioner i dessa regler och villkor gäller endast i den grad de tillåts av lagen och de påverkar inte Medlemmens rättigheter som konsument enligt obligatoriska konsumentlagar.

Programmet löper tills vidare fram till en sådan tidpunkt då Expedia avslutar programmet. Expedia kan när som helst avsluta programmet efter eget gottfinnande. Från det datum då Expedia utannonserar programmets upphörande har du nittio (90) dagar på dig att använda eventuella kvarvarande poäng på ens konto i Expedia Rewards. Efter detta datum går alla kvarvarande poäng förlorade och ingen annan ersättning erbjuds.

Genom att fortsätta delta i programmet samtycker du till eventuella ändringar som görs i dessa regler och villkor. Du ansvarar själv för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar av dessa regler och villkor som görs av Expedia. Den senaste versionen av Regler och villkor finns på webbplatsen på www.Expedia.se/rewards. Versionen på webbplatsen ersätter alla tidigare versioner av dessa Regler och villkor.


 • För att sampla poäng i Expedia Rewards måste du vara en registrerad medlem i Expedia Rewards och vara inloggad på ditt konto innan du utför bokningen. Du kommer inte att samla några poäng för bokningar som görs på Expedia.se när du inte är inloggad på ditt konto. Även om du registrerar dig för Expedia Rewards efter att bokning har skett men innan resan har påbörjats får du ändå inga poäng för bokningen i fråga.

  Som registrerad medlem i programmet får du regelbundet uppdateringar om kontotjänster via e-post. Du kan avregistrera dig från regelbundna uppdateringar om kontotjänster. Om du inte längre vill ta emot e-postmeddelanden från Expedia Rewards måste du stänga ditt konto. Medlemmar kan stänga sina konton genom att ringa till kundtjänst. Du kommer inte längre att kunna samla och lösa in Expedia Rewards-poäng efter att du stängt ner ditt konto. Om du stänger ner ditt konto förlorar du tillgång till din profil och dina kontouppgifter. Du kommer inte att samla några Expedia Rewards-poäng på framtida bokningar och insamlade Expedia Rewards-poäng kommer inte kunna lösas in. Poäng på ditt konto vid nedstängningstillfället kommer att gå ut omedelbart vid datumet för nedstängningen.

 • Det förestående beloppet av poäng i Expedia Rewards som kan intjänas kommer att räknas ut vid bokningstillfället och visas tydligt innan bokningen slutförs.

  Expedia tilldelar endast poäng till innehavaren av det konto som användes för att boka en resa som ger poäng. Övriga personer som anges som resenärer i resplanen tjänar inte in egna poäng. Om du bokar en resa åt en annan person i egenskap av researrangör och använder arrangörsinställningarna i ditt Expedia-konto, kommer den person du bokar åt att få poäng för bokningen. Detta gäller dock endast under förutsättning att personens Expedia-konto är registrerat i programmet och att kontot är aktivt.

  Om du använder ditt konto för att boka en resa som kan härledas till ditt jobb hos, eller ett uppdrag för, en juridisk person eller en organisation som ägs eller styrs av ett folkvalt organ (riksdag, landsfullmäktige, kommunfullmäktige eller dylikt), är det möjligt att din arbets- eller uppdragsgivare har interna policyer och riktlinjer gällande resor och relaterade utgifter och bonusprogram. Du förväntas iaktta alla sådana policyer och riktlinjer. Expedia har inget ansvar för eventuella Poäng, förmåner eller poäng i Expedia Rewards som delas ut och strider mot din arbetsgivares eller organisations interna policyer och riktlinjer.

  När du har gjort en bokning som ger poäng kommer motsvarande poäng i Expedia Rewards att vara vilande tills trettio (30) dagar har gått sedan resan slutfördes. För tydlighetens skull, och som tidigare nämnts, innebär detta att du, Medlemmen, måste ha bott på hotellet, utnyttjat flyget i resplanen, använt hyrbilen som ingick i paketresan eller deltagit i det bokade och betalda eventet. Poäng i Expedia Rewards som är vilande går inte att lösa in. När trettio (30) dagar har gått sedan resan slutfördes ändrar poängen status från vilande till tillgängliga. Först när poängen i Expedia Rewards blir tillgängliga kan de lösas in av medlemmen. Poäng i Expedia Rewards räknas fram vid bokningstillfället och baseras på uppgifterna i resplanen. Ändringar och avbokningar av resplaner kan leda till skillnader i den preliminära poängberäkningen och det faktiska antalet poäng som tilldelas medlemskontot. Ändrings- och avbokningsavgifter som åläggs kunden av leverantören genererar inga poäng i Expedia Rewards.

  Expedia förbehåller sig rätten att när som helst annullera vilande eller tillgängliga poäng i Expedia Rewards som felaktigt tilldelats baserat på reseposter som inte utnyttjats. Poäng i Expedia Rewards annulleras i de fall där medlemmen fått en återbetalning från antingen Expedia, researrangören eller någon annan leverantör. Alla poäng som intjänas utifrån förfalskade eller bedrägliga uppgifter kommer att annulleras av Expedia.

  Expedia förbehåller sig rätten att övervaka all aktivitet på medlemskontona. Om ditt konto i Expedia Rewards visar tecken på bedräglig verksamhet, missbruk eller annan misstänkt aktivitet kan Expedia komma att stänga eller spärra ditt konto utan förvarning. Du riskerar då att förlora alla intjänade poäng i Expedia Rewards. Om du har utfört någon bedräglig handling förbehåller sig Expedia rätten att vidta eventuella nödvändiga juridiska åtgärder och att konfiskera eventuella inlösta belöningar som du har tillskansat dig genom denna aktivitet. Dessutom kan du bli ansvarig för Expedias ekonomiska förluster, inklusive juridiska kostnader och skadestånd, och utestängas från Expedia Rewards på permanent basis. Om en bokning konstateras vara bedräglig kommer medlemmens poäng i Expedia Rewards att annulleras. Kontot som använts för att göra bokningen spärras och det går varken att tjäna eller lösa in några poäng. Om du vill bestrida en kontospärr eller annullering av poäng i Expedia Rewards ringer du 08-51 76 13 78.

  Om poängsaldot på ditt konto i Expedia Rewards skiljer sig från den poängsumma som Expedia fastställt förbehåller sig Expedia rätten att justera poängsaldot uppåt eller nedåt. Om du ser någon misstänkt aktivitet på ditt konto ber vi dig kontakta Expedias kundtjänst snarast. Om det går att konstatera att du utsatts för bedrägeri eller intrång kan dina intjänade poäng komma att överföras till ett nytt konto.

  Intjänade poäng, nedre gräns för inlösen och kvalificeringskrav för elitstatus (bokningens bruttovärde) fastställs utifrån växelkurser gentemot den amerikanska dollarn och kan variera över tid. Ackumulerade poäng och inlösen visas på sidan med poängaktiviteter. Poäng och belöningar i Expedia Rewards har inget kontantvärde och kan inte bytas eller växlas in mot pengar. Poäng i Expedia Rewards kan inte tilldelas, säljas, överlåtas och/eller lämnas som pant hos tredje part. Du äger inga immateriella rättigheter och kan heller inte göra några andra juridiska anspråk rörande poängen i Expedia Rewards. Du ansvarar själv för eventuell vinstskatt i samband med deltagande i Expedia Rewards och inlösen av poäng.

  Medlemmar som anser att de tilldelats felaktiga poängbelopp i Expedia Rewards efter bokningar måste själva kontakta Expedias kundtjänst på 08-51 76 13 78 inom nittio (90) dagar från resans slutdatum. Expedia fäller det slutliga avgörandet om huruvida poängen ska justeras för resan i fråga. Först när trettio (30) dagar har gått sedan resan slutfördes ändrar poäng i Expedia Rewards status från vilande till tillgängliga.

 • Intjänade Expedia Rewards-poäng kommer att vara vilande tills resan har slutförts och betalningen har genomförts. Se diagrammet nedan för en beskrivning av hur lång tid det tar innan poängen övergår från vilande till tillgängliga.

  Bokning som ger poäng Tid till poängbekräftelse
  Flygresor 30 dagar efter resans fullbordande
  Semesterpaket 30 dagar efter resans fullbordande
  Hotellet betalas vid bokningen 30 dagar efter resans fullbordande
  Hotellet betalas vid utcheckningen 35 dagar efter resans fullbordande
  Aktiviteter 30 dagar efter fullbordande
 • Poängen tjänas in i enlighet med gällande beräkningsgrunder som redovisas på förmånssidan på https://www.expedia.se/rewards/howitworks#benefits. När du är inloggad på ditt konto på Expedia.se kan du tjäna poäng på att boka följande reseposter som ingår i programmet:

  • Hotell (Du tjänar trippla baspoäng i Expedia Rewards när du bokar ett VIP Access-hotell, exklusive skatter och avgifter.)
  • Hyrbilar och hyrbilsföretag visas på www.Expedia.se*
  • Flyg**
  • Aktiviteter
  • Flyg + hotellpaket
  • Hotell + bilpaket
  • Flyg + bilpaket
  • Hotell + flyg + bilpaket
  *Aktuella hyrbilsföretag kan variera över tid

  **Bokning av flygresa måste slutföras direkt på Expedia.se. Om ditt köp av flygresa slutförs på flygbolagets webbplats (även om din originalsökning genomfördes på Expedia.se), kommer sådan bokning inte ge dig några Expedia Rewards-poäng.

 • Följande reseposter ingår inte i programmet och inga poäng i Expedia Rewards tilldelas för dessa:

  • Försäkring
  • Kryssningar
  • Förpaketerade semestrar
  • Tredjepartsprodukter
  • Flygresor som bokas direkt på ett flygbolags webbplats, även om din originalsökning genomfördes på Expedia.se
 • Med jämna mellanrum kan Expedia lansera specialerbjudanden där du får bonuspoäng i Expedia Rewards. Du måste uppfylla samtliga regler och villkor för det specifika specialerbjudandet och för att få dina bonuspoäng i Expedia Rewards för bokningar och genomförda resor. Vid bokningen sparas Expedia Rewards bonuspoäng som vilande på ditt konto. När trettio (30) dagar har gått sedan resans slutdatum ändrar poängen status från vilande till tillgängliga, om inget annat anges i kampanjvillkoren. Erbjudanden om bonuspoäng i Expedia Rewards gäller även efter ändringar av bokningen, förutsatt att den nya bokningen uppfyller kampanjvillkoren. Du kan inte få bonuspoäng för avbokade resor. Erbjudandet gäller endast den avsedda mottagaren och kan inte överlåtas. Det går inte att byta in bonuspoäng mot kontanter. Villkoren gäller där de följer gällande lag.

 • Poäng i Expedia Rewards förblir giltiga tills vidare, förutsatt att du gör ett köp eller en inlösen inom ramen för programmet via ditt konto på Expedia.se med högst arton (18) månaders mellanrum. Med ”ett köp eller en inlösen inom ramen för programmet” avses en resa eller resekomponent som uppfyller kraven för Expedia Rewards som har bokats och betalats, eller att poängen har växlats in mot en belöning via ditt konto. Alla poäng på ditt konto blir ogiltiga om du underlåter att göra ett köp eller en inlösen inom ramen för programmet inom arton (18) månader. Poäng i Expedia Rewards som blivit ogiltiga kan inte återaktiveras.

 • Expedia Rewards-poäng kan användas för bokningar på hotell med alternativet “Betala nu”, för kuponger som kan användas på paketresor med flyg + hotell där det ingår en hotellvistelse på ett boende med alternativet “Betala nu”, för “Saker att göra” och för hyrbilar med alternativet “Betala nu”. Det går inte att byta in poäng mot kontanter och de har inget kontantvärde. Belöningarna kan inte kombineras med presentkort, kuponger, uppgraderingar, förmåner eller erbjudanden. Belöningar är specialerbjudanden och kan inte säljas, ändras eller kopieras. Det går inte att återutfärda belöningar som förstörts, tappats eller stulits. Förmånerna är giltiga där de följer gällande lag.

 • Medlemmar kan lösa in tillgängliga poäng i Expedia Rewards för att betala en del av eller hela kostnaden för ett hotell med Expediapris, inklusive skatter och avgifter. Poäng kan endast lösas in när betalning utförs till Expedia vid bokningstillfället. Poäng kan inte tillämpas på ändrings- eller avbokningsavgifter, bokningar som är förbetalda, administrativa avgifter eller andra avgifter.

 • Medlemmar i Expedia Rewards kan lösa in tillgängliga Expedia Rewards-poäng mot Expedia-kuponger i olika värden ("Rewards-kuponger") som kan tillämpas mot kostnaden av ett semesterpaket som innehåller ett hotell med alternativet “Betala nu”. När du löser in poäng i Expedia Rewards mot en Rewards-kupong av valt värdebelopp, utfärdas en Rewards-kupongkod till dig. Utfärdade Rewards-kuponger är giltiga i tolv (12) månader och sparas på medlemmens Expedia-konto och återfinns på kupongsidan under "Mitt konto". När Rewards-kupongkoden har utfärdats så kan den användas av medlemmen. Alla regler och villkor som gäller för varje Rewards-kupong kommer att bekräftas vid utfärdande. Genom att acceptera dessa regler och villkor accepterar du också de regler och villkor som gäller för varje Rewards-kupong som utfärdas. Inlösta poäng i Expedia Rewards dras från kontot i samband med att Rewards-kupongkoden utfärdas. Inga belöningsbelopp eller giltighet i samband med dessa kan bekräftas förrän poängen har dragits från medlemskontot i Expedia Rewards och Rewards-kupongen utfärdats.

  Rewards-kuponger kan endast lösas in för paket med flyg + hotell som innehåller en bokning på ett hotell med alternativet “Betala nu” på www.expedia.se och där betalningen görs till Expedia vid bokningstillfället. Rewards-kupongen kommer att tillämpas på hotellkomponenten av paketet i första hand och på flygkomponenten i andra hand; skatter, avgifter och andra kostnader i samband med paketbokningen exkluderas från detta. Observera: Alla kupongbelopp som tillämpas på flygkomponenten i paketet kommer att återbetalas till ditt kreditkort efter att ditt köp har bekräftats, oftast inom 10 arbetsdagar. En Rewards-kupong kan endast tillämpas på ett (1) paket och ett hotellrum per bokning. En Rewards-kupong kan inte användas för att boka flera rum i samma resplan. Rewards-kuponger har inget kontantvärde. Rewards-kuponger kan inte kombineras eller tillämpas på presentkort, uppgraderingar, förmåner eller kuponger. Resenären ansvarar själv för eventuella skatter och avgifter som tillkommer för bokningen, inklusive, men inte begränsat till bagageavgifter, sätesuppgraderingar, medresenärer, parkering, telefonkostnader och annat i samband med bokningen. Rewards-kupongerna kan inte användas till att betala sådana avgifter. Rewards-kuponger kan inte tillämpas på ändrings- eller avbokningsavgifter, bokningar som förbetalas, administrativa avgifter eller andra avgifter. Villkoren gäller där de följer gällande lag. Ingen återbetalning av poäng i Expedia Rewards sker i de fall där kupongen löper ut eller aldrig används.

 • Medlemmar kan lösa in tillgängliga poäng i Expedia Rewards för att betala delar av kostnaden eller hela kostnaden för en hyrbil, när betalning görs till Expedia vid bokningstillfället. Detta motsvarar alternativet "Betala nu" som du kan välja efter att du valt bilklass.

  Alla bokningar och inlösen av poäng gäller i mån av tillgång, och med den relevanta reseleverantörens restriktioner. Om poängen som används täcker den fulla kostnaden på bokningen, kan medlemmen inte tjäna baspoäng eller bonuspoäng på transaktionen.

  Det är endast möjligt att betala med poäng hos vissa billeverantörer - se sidan för mer information. Om det går att lösa in poäng för en viss bil, kommer du att kunna göra det på betalningssidan. För ytterligare villkor som har att göra med inlösen av poäng, hänvisar vi till Expedias användarvillkor.

 • Medlemmar kan lösa in tillgängliga poäng i Expedia Rewards för att betala delar av eller hela kostnaden för en aktivitet, när betalning görs till Expedia vid bokningstillfället. Alla bokningar och inlösen av poäng gäller i mån av tillgång, och med den relevanta reseleverantörens restriktioner.

  Om poängen som används täcker den fulla kostnaden på bokningen, kan medlemmen inte tjäna baspoäng eller bonuspoäng på transaktionen. För ytterligare villkor som har att göra med inlösen av poäng, hänvisar vi till Expedias användarvillkor.

 • Elitstatus är en särskild förmån inom ramen för medlemskapet i Expedia Rewards. Alla medlemmar i Programmet börjar med Blue-status och måste uppfylla de angivna kraven för att kunna kvalificera sig för elitstatus. Samtliga regler och villkor för Expedia Rewards bygger på elitstatus. Endast bokningar gjorda med ditt konto i Expedia Rewards räknas för den som vill kvalificera sig för elitstatus. Inom denna status finns två varianter: Expedia Rewards Silver och Expedia Rewards Gold. Vissa erbjudanden och förmåner inom ramen för Programmet och elitstatusen är endast tillgängliga för medlemmar som är bosatta i Sverige.

  Expedia förbehåller sig rätten att avbryta eller ändra elitstatusprogrammet (”elitstatusprogrammet”) och/eller dessa Regler och villkor, eller begränsa dess tillgänglighet för vem som helst, oavsett anledning, och utan föregående avisering eller ansvar gentemot dig.

  Om företaget kan konstatera bedrägeri inom eller missbruk av elitstatusprogrammet förbehåller sig företaget rätten att efter eget gottfinnande vidta lämpliga administrativa och/eller juridiska åtgärder, inklusive, men inte begränsat till nedstängning av medlemskonton.

  Medlemmarna kan kvalificera sig för elitstatus på något av följande sätt:

  1. Boka det angivna antalet hotellnätter till priset 500 kr per natt eller mer.
  2. Uppnå en förbestämd spenderingströskel på Expedia.se. Följande villkor måste uppfyllas mellan 1 januari och 31 december varje år.
  Silver7 hotellnätter eller spendera 40 000 kr i berättigande bokningar på Expedia.se
  Gold15 hotellnätter eller spendera 80 000 kr i berättigande bokningar på Expedia.se

  Resa eller annan aktivitet inom ramen för programmet måste slutföras före kl. 23.59 CET den 31 december för att kunden ska kunna kvalificera sig för högre medlemsstatus och samling av rumsnätter under innevarande år. Resor som inleds under ett kalenderår och slutförs under nästa räknas till både det aktuella och det följande kalenderåret.

  Köp som kvalificerar dig för elitstatus på Expedia.se inkluderar hotellrum, flyg, hyrbilar och paketresor samt aktiviteter. Elitstatusen kan när som helst återkallas efter Expedias eget gottfinnande om resan som resulterade i denna status inte genomfördes.

  När du väl fått elitstatus gäller den under resten av innevarande kalenderår, hela nästföljande år och ändra fram till den 28 februari året efter det, om inget annat överenskommits.

  1. Bonuspoäng i Expedia Rewards: Medlemmar i Expedia Rewards Silver får 10 % bonus på alla intjänade baspoäng. Bonuspoäng delas ut trettio (30) dagar efter att resan fullbordades.
  2. Exklusiva bekvämligheter på hotellet: Silver-medlemmar får tillgång till exklusiva bekvämligheter på över 900 VIP Access-hotell. Bekvämligheter varierar beroende på hotell. Listan med hotell som ingår i nätverket av VIP Access-hotell och erbjuder exklusiva bekvämligheter kan ändras när som helst utan förvarning. De bekvämligheter som erbjuds av hotellet i fråga kan komma att ändras. De exklusiva bekvämligheterna är avsedda för den primära kontoinnehavaren. Eventuella medresenärer som anges på Silver-medlemskontot får endast ta del av dessa bekvämligheter i den mån hotellet tillåter detta och har plats.
  3. Förtur i kundtjänst: Silver-medlemmar har förtur och tillgång till expresstjänster när de ringer till Expedias kundtjänst.
  4. Exklusiva Silver-erbjudanden: Silver-medlemmar får med jämna mellanrum tillgång till specialerbjudanden. Rabatterna kan inte tillämpas på aktivitetsbokningar på Expedia.se.
  5. Exklusiva förmåner med personlig conciergetjänst i Hawaii och Orlando vid bokning via Expedia Local Expert®. Begränsningar kan gälla. Expedia kan komma att ändra priserna efter eget gottfinnande. Rabatterna kan inte tillämpas på aktivitetsbokningar på Expedia.se.
  1. Bonuspoäng i Expedia Rewards: Medlemmar i Expedia Rewards Gold får 30 % bonus på alla intjänade baspoäng. Bonuspoäng delas ut trettio (30) dagar efter att resan fullbordades.
  2. Exklusiva bekvämligheter på hotellet: Gold-medlemmar får tillgång till exklusiva bekvämligheter på över 900 VIP Access-hotell. Bekvämligheter varierar beroende på hotell. Listan med hotell som ingår i nätverket av VIP Access-hotell och erbjuder exklusiva bekvämligheter kan ändras när som helst utan förvarning. De bekvämligheter som erbjuds av hotellet i fråga kan komma att ändras. De exklusiva bekvämligheterna är avsedda för den primära kontoinnehavaren. Eventuella medresenärer som anges på Gold-medlemskontot får endast ta del av dessa bekvämligheter i den mån hotellet tillåter detta och har plats.
  3. Uppgraderingar på VIP Access-hotell: Gold-medlemmar uppgraderas om möjligt vid incheckning på fler än 1 400 VIP Access-hotell. Deltagande hotell är märkta med ikonen för VIP Access på Expedia.se på bokningssidorna. Uppgraderingar på VIP Access-hotell är avsedda för den primära kontoinnehavaren. Eventuella medresenärer som anges på Gold-medlemskontot får endast ta del av dessa uppgraderingar i den mån hotellet tillåter detta och har plats.
  4. Förtur i kundtjänst: Gold-medlemmar har förtur och tillgång till expresstjänster med resespecialister för Expedia Rewards Gold, dygnet runt alla dagar.
  5. Exklusiva Gold-erbjudanden: Gold-medlemmar får med jämna mellanrum tillgång till specialerbjudanden.
  6. Exklusiva förmåner med personlig conciergetjänst i Hawaii och Orlando vid bokning via Expedia Local Expert®. Begränsningar kan gälla. Expedia kan komma att ändra priserna efter eget gottfinnande. Rabatterna kan inte tillämpas på aktivitetsbokningar på Expedia.se.