Frågor och svar om Expedia Rewards • Regler och villkor 

Regler och villkor för Expedia® Rewards

Ändrades senast: 2 november 2021
Gäller från 1 februari 2022

Expedia Rewards-programmet ("programmet") är öppet för kunder på expedia.se och i Expedia Sveriges app så länge som Expedia, Inc. ("Expedia") finner det rimligt. Programmet är öppet för personer som är arton (18) år eller äldre, har en giltig e-postadress och har anmält sig till programmet ("medlem(mar)"). Genom att delta i programmet kan medlemmarna tjäna poäng vid bokning och fullbordande av resor som omfattas av programmet via Expedias webbplats. Poängen kan sedan lösas in mot Rewards-inlösen i mån av tillgänglighet och i enlighet med dessa regler och villkor. Begreppen "du", "ditt" och "dina" kan i dessa regler och villkor åsyfta alla medlemmar.

Samtycke till dessa regler och villkor

Genom att fortsätta delta som medlem i programmet samtycker du till dessa regler och villkor. Den version av dessa regler och villkor som för närvarande finns på webbplatsen på https://www.expedia.se/lp/b/exp-rewards-terms gäller till 31 januari 2022 och ersätter alla tidigare versioner av dessa regler och villkor. Dessa nya, uppdaterade regler och villkor träder i kraft 1 februari 2022.

Du kan inte bli medlem i programmet om detta är förbjudet enligt lag i din delstat eller ditt land, och dessa regler och villkor kan komma att anpassas till gällande lagstiftning och myndighetsförordningar.

Ändringar i dessa regler och villkor

Expedia kan från tid till annan göra ändringar i dessa regler och villkor. Vi kommer alltid att försöka meddela dig om större ändringar innan dessa träder i kraft. I tabellen nedan finns viktig information om hur vi meddelar dig om olika typer av ändringar:

 

Ändring  

Meddelandeperiod  

En större ändring i dessa regler och villkor som kraftigt begränsar (a) det sätt på vilket poäng tjänas eller löses in av medlemmarna (eller av en viss medlemsnivå), eller (b) programförmånerna för medlemmarna (eller för en viss medlemsnivå)  

När som helst, genom att meddela medlemmarna minst 90 dagar i förväg 

Alla andra ändringar i dessa regler och villkor 

När som helst utan att i förväg meddela medlemmarna, i det fall ändringarna är till fördel för dig eller inte påverkar dig i någon högre grad. Dessa ändringar gäller från den dag då de publiceras på  https://www.expedia.se/lp/b/exp-rewards-terms

För alla övriga ändringar, när som helst genom att meddela dig skriftligen.  

Vi skickar eventuella skriftliga meddelanden till de kontaktuppgifter som du har uppgett för ditt konto. Du ansvarar för att hålla dessa kontaktuppgifter uppdaterade. Genom att fortsätta delta som medlem i programmet efter ovan nämnda meddelandeperioder samtycker du till de meddelade ändringarna i dessa regler och villkor.

Olämplig medlemsaktivitet

Expedia förbehåller sig rätten att stänga av medlemmar som manipulerar programmet för egna syften eller som bryter mot dessa regler och villkor på ett bedrägligt eller vilseledande sätt. Medlemmar som försöker sabotera programmet kan göra sig skyldiga till brott. I sådana fall, eller vid hot om detta, förbehåller sig Expedia rätten att söka rättslig påföljd eller driva skadeståndskrav mot sådana personer i den utsträckning lagstiftningen tillåter det.

Expedia har rätt att övervaka all kontoaktivitet för att se om den efterlever dessa regler och villkor. Om Expedia har rimliga skäl att misstänka att ditt konto visar tecken på bedräglig verksamhet, missbruk eller annan misstänkt aktivitet (med gemensam benämning "olämplig aktivitet"), kan Expedia komma att stänga eller spärra ditt konto utan förvarning, och när sådan olämplig aktivitet bekräftas riskerar du att förlora alla intjänade poäng och Rewards-inlösen. Om du har utfört någon olämplig aktivitet förbehåller sig Expedia rätten att vidta eventuella nödvändiga juridiska åtgärder och att konfiskera eventuella Rewards-inlösen som du har tillskansat dig genom denna aktivitet. Dessutom kan du bli ansvarig för Expedias ekonomiska förluster, inklusive juridiska kostnader och skadestånd, och utestängas från programmet på permanent basis. Poäng från bokningar som konstateras vara kopplade till olämplig aktivitet kommer att annulleras. Kontot som är kopplat till denna aktivitet spärras och det går varken att tjäna eller lösa in några poäng. Om du vill bestrida en kontospärr, annullering av poäng eller konfiskerade Rewards-inlösen kontaktar du kundtjänst via länkarna på den här sidan.   

Ansvarsskyldighet

Programmet tillhandahålls utan någon garanti (varken uttrycklig eller underförstådd) eller underförstått villkor av något slag, inklusive men inte begränsat till garantier eller underförstådda villkor för tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål eller avsaknad av överträdelser. Expedia gör inga som helst garantiutfästelser rörande programmet, med undantag för de fall då en viss garanti inte kan uteslutas i enlighet med tillämplig lag.

Expedia är inte ansvariga för eventuella felaktigheter rörande intjänande, inlösen och användning av poäng förutom om (och då endast under förutsättning att) Expedia direkt orsakat dessa felaktigheter. Expedia är inte ansvariga för Rewards-inlösen som efter mottagandet går förlorade, stjäls eller förstörs, annat än när dessa situationer helt eller delvis uppstår genom en oaktsam eller bedräglig handling från Expedia.  Expedias leverantörer och partner kan inte påverka och ansvarar heller inte för administrationen av programmet.

I enlighet med i dessa regler och villkor samtycker du till att varken Expedia eller dess partner är ansvariga för eventuella direkta, tillfälliga eller indirekta förluster eller skador som uppstår från programmet, användningen av programmet eller på grund av fördröjning eller svårighet att använda programmet. Vad gäller ansvar för Expedias skyldigheter enligt dessa regler och villkor, eller om Expedia ses som ansvarig för någon förlust eller skada enligt dessa regler och villkor, ansvarar Expedia endast för direkta skador som:

(i)  rimligen kunde förutses av både dig och Expedia  
(ii)  faktiskt drabbat eller ådragits av dig
(iii)  direkt beror på Expedias handlingar.  

Expedia är ansvariga inför dig i den händelse Expedia har gjort fel enligt vad som anges i dessa regler och villkor. Om du är konsument ansvarar Expedia i den grad det tillåts av lagen för förluster och skador som du drabbas av som ett förutsebart resultat av brott från vår sida mot dessa regler och villkor, eller om vi inte använder rimlig yrkesskicklighet och omsorg. Vi ansvarar dock inte för förluster eller skador som inte kan förutses. 

Tillfälligt eller definitivt upphörande enligt dessa regler och villkor

I den utsträckning som tillåts av gällande lag förbehåller sig Expedia rätten att tillfälligt eller definitivt dra in tillgången till programmet för vem som helst, när som helst och av vilken orsak som helst (eller utan orsak), utan skriftlig förvarning i rimlig tid och utan ansvar gentemot dig.

Programmet löper tills vidare fram till en sådan tidpunkt då Expedia avslutar programmet. Expedia kan när som helst avsluta programmet och informera om detta. Från det datum då Expedia utannonserar programmets upphörande har du nittio (90) dagar på dig att använda eventuella kvarvarande poäng på ditt konto. Efter detta datum går alla kvarvarande poäng förlorade och ingen annan ersättning erbjuds.

Sekretess

Det är ett villkor för medlemskap i programmet att medlemmen samtycker till och tillåter Expedia att samla in, använda och lämna ut personuppgifter insamlade av Expedia i enlighet med sekretessmeddelandet på www.expedia.se/privacy och alla tillämpliga sekretess- och dataskyddslagar. 

Marknadsföring 

I det fall Expedia vill marknadsföra sina produkter eller tjänster till dig kommer detta att ske först när Expedia har fått ditt samtycke. Om du tar emot kampanjinformation och inte vill få denna information längre kontaktar du kundtjänst och ber att få bli borttagen från marknadsföringslistan. Du kan även använda funktionen för att avsluta prenumerationen som finns med i Expedias marknadsföringsmeddelanden. Expedia tar hand om en sådan begäran så snart det rimligen är möjligt, dock alltid senast 30 dagar efter att begäran togs emot.  

Definitioner

"Konto" är ett konto med användarnamn och lösenord som skapas hos Expedia och som ger åtkomst till Expedia Rewards.   

"Baspoäng" är de grundpoäng som kan tjänas in som en del av Expedia Rewards-programmet i enlighet med programmets regler och villkor. Baspoäng tjänas för bokningar som omfattas av programmet.   

"Bonuspoäng" är extra poäng som kan intjänas i programmet som resultat av: 

(a) kampanjerbjudanden med bonuspoäng för särskilda kampanjer som erbjuds medlemmar från tid till annan (villkoren som gäller för sådana kampanjer tillhandahålls vid tiden för kampanjen)  

(b) bonuserbjudanden som erbjuds medlemmar från tid till annan som Expedia Rewards-förmåner och kan inkludera förmåner i form av extra bonuspoäng för specifika medlemsnivåer, för bokningar via Expedia-appen eller när du bokar VIP Access-boenden.  Dessa bonuserbjudanden listas under berörda nivåbaserade förmåner här.  

"Fullbordad resa" innebär att medlemmen, eller andra resenärer som har bokats via kontot, måste ha fullbordat vistelsen på hotellet eller semesterboendet, genomfört den flygning, använt den hyrbil eller aktivitetsbiljett, eller fullbordat den paketresa som omfattas av programmet.

"Kronor" eller "kr" innebär svenska kronor.

"Semesterboende som omfattas" innebär en fristående bokning av möblerat boende som inte är hotell, såsom en lägenhet, ett hus, en villa eller en professionellt driven resortanläggning som bokas via Expedias webbplats, som fullbordas av Expedia Rewards-medlemmen och som inte avbokas.

"Aktiviteter som omfattas" innebär förbetalda, fristående aktiviteter som bokas på Expedias webbplats, som fullbordas av Expedia Rewards-medlemmen och som inte avbokas.

"Bokning som omfattas" innebär en bokning på Expedias webbplats av aktiviteter, flyg, hotell, hyrbil, semesterboende eller paketresa som omfattas.  

"Hyrbil som omfattas" innebär en förbetald, fristående biluthyrning som bokas på Expedias webbplats, som fullbordas av Expedia Rewards-medlemmen och som inte avbokas.

"Flyg som omfattas" innebär ett (eller flera) fristående flyg som bokas på Expedias webbplats i en bokning, som fullbordas av Expedia Rewards-medlemmen och som inte avbokas. 

"Hotell som omfattas" innebär ett förbetalt, fristående hotell som bokas på Expedias webbplats, som fullbordas av Expedia Rewards-medlemmen och som inte avbokas.

"Paketresa som omfattas" innebär en förbetald samlad bokning av hotell + flyg, hotell + bil, hotell + flyg + bil eller flyg + bil som bokas på Expedias webbplats, som fullbordas av Expedia Rewards-medlemmen och som inte avbokas.

"Expedias webbplats" innebär Expedia.se eller Expedia Sveriges mobilapp.

"Bokning som räknas mot nästa nivå" innebär en bokning som omfattas av programmet och som kvalificerar till en resekomponent.

"Betala nu" innebär att välja alternativet Betala nu vid betalningen innan fullbordandet av bokningen. Om du väljer alternativet Betala nu drar Expedia beloppet omedelbart i kronor via den betalningsmetod du har valt, med avdrag för eventuella Expedia Rewards-poäng eller kuponger som använts vid betalningen.

"Poäng" tjänas som en del av Expedia Rewards i enlighet med programmets regler och villkor och kan syfta på baspoäng, bonuspoäng eller en kombination av dessa. Poäng kan tjänas för bokningar som omfattas av programmet samt för bonuserbjudanden.

"Programförmåner" innebär de extra förmåner kunder får genom att delta i Expedia Rewards enligt vad som anges här. Dessa uppdateras från tid till annan.

"Boende" innebär semesterboende eller hotell som omfattas av programmet.

"Rewards-inlösen" innebär en bokning på Expedias webbplats som (helt eller delvis) kan betalas för genom inlösen av poäng eller en Rewards-kupong enligt dessa regler och villkor. Var 10:e poäng kan användas för 1 kronas rabatt på framtida inlösen som omfattas.

"Resekomponenter" är en metod för att beräkna stegen mot nästa nivå.  

För att tjäna poäng för en bokning som omfattas av programmet måste du vara medlem i programmet innan bokningen och vara inloggad på ditt konto när du genomför bokningen. Du tjänar inga poäng på bokningar som du gör på Expedias webbplats om du inte är inloggad på ditt konto eller om du skapar ett konto efter bokningen men före resans fullbordande. Som medlem i programmet får du vissa kontorelaterade uppdateringar, till exempel om poängutdrag eller nivåstatus. 

Medlemmar kan när som helst avsluta sina konton genom att ringa till kundtjänst. Du kommer inte längre att kunna tjäna och lösa in poäng eller utnyttja programmets förmåner efter att du avslutat ditt konto. Om du avslutar ditt konto förlorar du åtkomsten till din profil och dina kontouppgifter. Du kommer inte att samla några poäng på framtida bokningar, och insamlade poäng kommer inte kunna användas för Rewards-inlösen utan kommer att upphöra att gälla med omedelbar verkan från dagen för avslutningen. Det går inte att återaktivera ett avslutat konto. Om du vill delta i programmet på nytt i framtiden måste du skapa ett nytt konto. 

Poäng kan endast tjänas av innehavaren av det konto som användes för att göra en bokning som omfattas av programmet. Övriga personer som anges som resenärer i resplanen tjänar inte in egna poäng. Om du bokar en resa åt en annan person i egenskap av researrangör och använder arrangörsinställningarna i ditt Expedia-konto, kommer den person du bokar åt att få poäng för bokningen. Detta gäller dock endast under förutsättning att personens Expedia-konto är registrerat i programmet och att kontot är aktivt.

När du har gjort en bokning som omfattas av programmet kommer motsvarande poäng att vara förestående. Antalet förestående poäng räknas vid bokningstillfället och baseras på uppgifterna i den bokade resplanen. Ändringar och avbokningar av resplaner kan leda till skillnader mellan det förväntade antalet förestående poäng och det faktiska antalet poäng som tjänas för resan.  Förestående poäng kan inte användas för Rewards-inlösen. För att förestående poäng ska bli tillgängliga måste en bokning som omfattas av programmet fullbordas. Poängen kommer sedan att bli tillgängliga på kontot efter motsvarande tidsperiod i tabellen i avsnittet Poängsammanställning/avstämning nedan. Först när poängen blir tillgängliga kan de användas av medlemmen för Rewards-inlösen. 

Ändrings- och avbokningsavgifter som åläggs kunden av leverantören genererar inga poäng.

Om du använder en kupong när du genomför en bokning som omfattas av programmet kommer kupongens värde att dras av innan poängen beräknas. Om några andra belopp måste betalas till reseleverantören under resan eller vid in- eller utcheckning (till exempel lokalskatt eller resortavgift) kommer dessa belopp inte att inkluderas när poängen beräknas (även om detta belopp ingår i totalbeloppet som visas vid bokningen).

När en bokning görs med poäng eller en Rewards-kupong tjänar medlemmen inga poäng eller bonuspoäng för den delen av bokningen. 

Expedia förbehåller sig rätten att när som helst annullera förestående eller tillgängliga poäng som felaktigt tilldelats baserat på icke fullbordade resor. 

Poängen kommer att annulleras i de fall då medlemmen får en återbetalning eller kredit från Expedia, en leverantör, en bank eller en kortutgivare. När en medlem får en partiell återbetalning eller kredit från Expedia eller en leverantör på grund av en avbokning med straffavgift, tilldelas inga poäng. När en medlem får en partiell återbetalning eller kredit från Expedia eller en leverantör och poäng löstes in för att betala hela eller en del av bokningen, kommer de poäng som användes att återföras till medlemmens konto.  Alla poäng som intjänas utifrån bedrägliga eller fingerade aktiviteter eller förfalskade uppgifter kommer att annulleras av Expedia.

Om ditt konto inte visar rätt antal poäng enligt vad Expedia anser att du bör ha tjänat in, förbehåller sig Expedia rätten att meddela dig om detta fel och att justera ditt poängsaldo för att åtgärda felet. Om du ser någon misstänkt aktivitet på ditt konto ber vi dig kontakta kundtjänst snarast. Om det går att konstatera att du utsatts för bedrägeri eller intrång kan dina intjänade poäng komma att överföras till ett nytt konto.

Ditt poängsaldo och inlösen visas på sidan med Expedia Rewards-aktivitet.  Poäng och programförmåner har inget kontantvärde och kan inte överföras till andra konton/medlemmar eller bytas in mot kontanter. Poäng kan inte tilldelas, säljas, överlåtas och/eller lämnas som pant hos tredje part. Du äger inga immateriella rättigheter och kan heller inte göra några andra juridiska anspråk rörande poängen. Du ansvarar själv för eventuell vinstskatt i samband med deltagande i programmet och inlösen av poäng.

Om du tror att du inte har fått rätt antal poäng för en bokning måste du kontakta kundtjänst inom 180 dagar från det att resan fullbordats. Expedia fattar (med förnuft) det slutliga beslutet om huruvida poängen ska justeras för resan i fråga. Förestående poäng kommer inte under några omständigheter göras tillgängliga innan den tidsperiod har passerat som anges i tabellen Poängsammanställning/avstämning nedan.

När en bokning som omfattas av programmet genomförs, hålls det antal poäng som förväntas intjänas i förestående status tills den bokade resan fullbordas och betalningen har bekräftats. Se tabellen nedan för en beskrivning av hur lång tid det tar innan poängen övergår från förestående till tillgängliga. 

 

Bokning som omfattas 

Tid till poängbekräftelse 

Flyg  

30 dagar efter fullbordad resa

Paketresor 

  • Flyg + hotell
  • Flyg + bil 
  • Hotell + flyg + bil 
  • Hotell + bil 

30 dagar efter fullbordad resa 

Hotellet betalas vid bokningen (Betala nu) 

30 dagar efter fullbordad resa